คอร์สสนทนาภาษาจีนออนไลน์

Chinese online conversation course

เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะการพูด และการใช้ภาษาในการสนทนาในหัวข้อต่างๆ โดยจะเน้นให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษา เช่น การพูดคุยในหัวข้อทั่วไปกับครูผู้สอน การอ่านแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ เป็นต้น